Niềm tin
chạm thành công !
096.152.9898 - 093.851.9898

Giải pháp giáo dục xây dựng con người thời đại mới

Cập nhật: 08/01/2019 07:11 | Thu Hương

Trong giai đoạn từ 2016 đến 2020, Nghị quyết Đại hội của Đảng lần thứ XII đã khẳng định vấn đề phát triển con người toàn diện là một trong những nhiệm tổng quát và quan trọng nhất.

Giải pháp giáo dục xây dựng con người thời đại mới

Vấn đề phát triển con người đang được Đảng và Nhà nước quan tâm, củng cố

 

Điều này yêu cầu các cấp, ngành phải tiến thành thường xuyên, liên tục với nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện và triệt để. Trong đó, chúng ta phải thực hiện chấn chỉnh đạo đức xã hội, củng cố niềm tin vào chế độ. Từ đó, các cấp lãnh đạo, quan chức phải là những người có đạo đức, tư cách, phẩm chất từ đó thúc đẩy các tầng lớp xã hội khắc phục bệnh thành tích, giả dối đồng thời củng cố niềm tin vào những mặt tốt đẹp.

Mọi người trong đất nước đều phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cùng với đó là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm.  Bên cạnh đó, chúng ta cần phải tăng cường vai trò, trách nhiệm của giáo dục trong hoạt động giáo dục đạo đức, văn hóa.

Hiện nay ngành giáo dục nước ta cần phải có những phương pháp đổi mới về văn hóa, kỹ năng sống theo Nghị quyết số 29 của ban chấp hành Trung ương Đảng: “ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Đồng thời, chúng ta cần phải nâng cao trách nhiệm, sức mạnh của truyền thông trong việc đấu tranh phòng chống suy thoái đạo đức, lối sống và tăng cường biểu dương các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, tấm gương tốt trong xã hội.

Tăng cường giáo dục bồi bổ năng lực và phẩm chất

Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, thành phần tham nhũng, quan liêu, tệ nạn xã hội đồng thời nâng cao, cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân, có những chính sách thu hút nhân tài, tuyển dụng, bồi dưỡng, đánh giá và bổ nhiệm theo năng lực và phẩm chất.

Ngoài ra, chúng ta còn phải đề cao vai trò giáo dục trong việc truyền thụ văn học nghệ thuật, hướng con người tới những  giá trị tốt đẹp chân, thiện, mỹ, phấn đấu xây dựng, sáng tạo những tác phẩm, bộ phim, chương trình nghệ thuật chất lượng góp phần vào việc bồi bổ tâm hồn, xây dựng nhân cách, giáo dục đạo đức và phát huy tài năng, trách nhiệm cũng như ý thức công dân của mỗi người.

Nâng cao chất lượng, hiệu của các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt văn nghệ, hoạt động cộng đồng, phong trào văn hóa lành mạnh, đời sống văn hóa phong phú đã giúp đẩy lùi việc sa ngã vào các tệ nạn xã hội, tha hóa đạo đức sống. Xây dựng và ban hành các bộ tiêu chí đạo đức, quy tắc ứng xử phù hợp trong từng lĩnh vực.

Kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm đạo đức đặc biệt là các sai phạm trong hoạt động nghệ thuật, mỹ thuật, du lịch, thể dục thể thao,...với những hành vi bạo lực, phản cảm, thiếu văn hóa kết hợp với việc siết chặt quản lý các sản phẩm, dịch vụ văn hóa không lành mạnh.

Nguồn: Cao đẳng Y dược Sài Gòn tổng hợp